• Misja i wizja

   •  

    MISJA

           

    Misją naszej szkoły jest wyposażenie absolwenta w taki zasób wiedzy i umiejętności, który pozwoli mu na kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej oraz twórcze i satysfakcjonujące życie w społeczeństwie i Zjednoczonej Europie.
       

    W swojej działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej kierujemy się dobrem ucznia i jego indywidualnymi potrzebami.

    Szczególną wagę przykładamy do kształtowania postaw akceptacji, życzliwości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

    Nasze atuty to: kompetencje, rzetelność, zaangażowanie oraz szacunek dla indywidualnego rozwoju każdego ucznia.

    Wierzymy, że dzięki przyjaznej atmosferze nauki, pracy i zabawy każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.


    WIZJA

    Jesteśmy szkołą wysokiej jakości, gdzie wszyscy (nie tylko uczniowie) nieustannie się uczą.

    Nauczyciele mają zapewnione warunki do podnoszenia kwalifikacji i są dobrze wynagradzani za swoją pracę. 

    Wprowadzane są innowacje pedagogiczne, nauczyciele opracowują własne programy autorskie.

    Dobre warunki bazowe (sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych, plac zabaw, pracownie komputerowe) sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi ucznia.

    Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Biblioteka jest skomputeryzowana.

    Prowadzi się wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych.

    Dobre stosunki interpersonalne między wszystkimi podmiotami życia szkolnego są wynikiem sprawnej organizacji i klimatu szkoły.

     

    MODEL ABSOLWENTA

       Absolwent Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie jest:

    WRAŻLIWY I TOLERANCYJNY:

    • szanuje innych ludzi bez względu na ich poglądy, pochodzenie, status majątkowy, wyznanie itp.
    • akceptuje ludzi niepełnosprawnych i dąży do integracji,
    • jest wrażliwy na krzywdę ludzką (bierze udział w akcjach charytatywnych),
    • pomaga słabszym, młodszym, a w szczególności osobom niepełnosprawnym,
    • dostrzega wartość wolontariatu;

     

    ODPOWIEDZIALNY I OBOWIĄZKOWY:

    • pracując systematycznie dąży do osiągnięcia sukcesu,
    • sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
    • zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować;

     

    KULTURALNY I TAKTOWNY:

    • zna i stosuje normy dobrego zachowania,
    • kulturalnie i komunikatywnie porozumiewa się z innymi,
    • dba o kulturę języka,
    • potrafi zachować się w kinie, teatrze,muzeum,
    • zna i stosuje zasady netykiety,
    • pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych;

     

    SAMODZIELNY I  ZARADNY:

    • umie znaleźć się w różnych sytuacjach życiowych, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,
    • korzysta z różnych źródeł informacji,
    • potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do określonego celu;
    • korzysta z nowoczesnych technologii komunikacyjnych;

     

    UKIERUNKOWANY NA CZYTANIE

    • interesuje się czytelnictwem,
    • krytycznie odbiera różne teksty kultury,
    • czyta w wolnym czasie;

     

    KREATYWNY I  INNOWACYJNY

    • kreatywnie rozwiązuje problemy z różnych dziedzin,
    • potrafi wyrażać się poprzez formy plastyczne, teatralne, muzyczne,
    • wykorzystuje nowoczesne technologie do rozwiązywania problemów,
    • realizuje indywidualne i grupowe projekty edukacyjne;

     

    ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE ZDROWIE I STAN ŚRODOWISKA:

    • prowadzi zdrowy styl życia (uprawia sport),
    • umie pływać,
    • posiada kartę rowerową,
    • troszczy się o środowisko naturalne (bierze udział w akcjach ekologicznych, segreguje odpady);

     

    ZWIĄZANY ZE SWOJĄ SZKOŁĄ, MIASTEM I OJCZYZNĄ

    • dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu,
    • czuje się członkiem społeczności lokalnej, obywatelem Polski i Europy,
    • aktywnie działa na rzecz szkoły,
    • zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu,
    • wykazuje chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów;

     

     PRZYGOTOWANY DO DALSZEJ EDUKACJI:

    • stosuje w praktyce wiedzę i umiejętności,
    • posługuje się językiem angielskim,
    • potrafi współdziałać w zespole,
    • zna swoje prawa i obowiązki.

     

    SYLWETKA NAUCZYCIELA

     

       Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi jest: 

    KOMPETENTNY:

    - posiada bogatą wiedzę w swojej dziedzinie,
    - wzbogaca swój warsztat pracy i uczestniczy w doskonaleniu zawodowym;

     OTWARTY:

    - jest gotów przełamywać stereotypy w swoim zawodzie,
    - poszukuje dróg porozumienia z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami,
    - służy pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę;

     KOMUNIKATYWNY:

    - łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielami i uczniami,
    - potrafi prezentować własne poglądy i bronić ich słuszności,
    - szanuje opinie innych ludzi, także uczniów;

    TWÓRCZY:

    - stawia sobie nowe cele i dostosowuje do nich swoje działania,
    - podejmuje działania innowacyjne w swojej pracy.

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych