• Oferta szkoły

   •  

    Proponujemy naukę w bardzo dobrych  warunkach, w miłej i serdecznej atmosferze, przyjaznej każdemu dziecku.

    Nasze atuty to:

          budynek szkolny:

    • przestronny, położony z dala od ruchliwej ulicy; ogrodzony, z miejscami parkingowymi przed szkołą,
    • posiadający monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,

           baza i wyposażenie:

    • duże, widne i czyste sale lekcyjne, wyposażone w monitory dotykowe, tablice interaktywne i stanowiska komputerowe dla nauczycieli,
    • pracownie przedmiotowe: edukacji wczesnoszkolnej, polonistyczne, matematyczne, przyrodnicza, geograficzna, historyczna, języka angielskiego, muzyczna, plastyczna, informatyczne dla klas 1-3 i 4-8,
    • sala gimnastyczna, sala gimnastyczna dla kl. 1-3,
    • kompleks boisk sportowych,
    • świetlica szkolna,
    • biblioteka szkolna,
    • stołówka szkolna,
    • gabinet pielęgniarki szkolnej;

        kadra pedagogiczna: 

    • wysoko wykwalifikowana - w większości nauczyciele mianowani i dyplomowani stale i systematycznie doskonalący się  poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, organizowanych przez instytucje oświatowe;
    • specjaliści: psycholog, pedagog, pedagog specjalny, logopeda, nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych;

     

       klasy integracyjne:

     

    • tworzenie klas integracyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem placówki,
    • realizacja zaleceń wskazanych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapii psychologicznej, treningu umiejętności społecznych, gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, muzykoterapii;
    • integracja uczniów z niepełnosprawnościami z pozostałymi uczniami – kształtowanie postaw tolerancji i uwrażliwianie na potrzeby innych;

             wspomaganie procesu dydaktyczno-wychowawczego i rozwoju fizycznego:

     

    • opieka pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy,
    • opieka pielęgniarska,
    • realizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej: bieżące wsparcie uczniów podczas zajęć, indywidualizacja nauczania, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, opieka psychologa, pedagoga, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,
    • organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kreatywność i zainteresowania uczniów – zajęcia artystyczne, sportowe;
    • rozwijanie umiejętności językowych i matematycznych; 
    • realizacja programów profilaktycznych,
    • organizacja wycieczek krajoznawczych (jednodniowych i kilkudniowych),
    • organizacja wyjazdów do warszawskich teatrów, kin, muzeów, galerii,
    • udział uczniów w konkursach pozaszkolnych,
    • realizacja innowacji pedagogicznych,
    • udział w projektach edukacyjnych (m. in. Laboratoria Przyszłości, Erasmus+),
    • udział w akcjach charytatywnych;

     

    Zapraszamy do naszej szkoły!

    Tu warto się uczyć!

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych