• Świetlica

   • Nauczyciele: Beata Kowalczyk, Magdalena Majewska, Maria Łabazy, Olimpia Klimkiewicz

    Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 17.15.

    Do świetlicy uczęszczają dzieci, których rodzice pracują.

    Podstawa prawna:

    Art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

    Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim:

    • zapewnienie dzieciom opieki przed i po zajęciach szkolnych,
    • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia,
    • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu,
    • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,
    • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,
    • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
    • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej,
    • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

     

    Rodziców naszych wychowanków prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

      Regulamin świetlicy

           załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

           załącznik nr 2 - Kodeks wychowanka świetlicy

           załącznik nr 3 - Oświadczenie - odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej

     

       

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych