• Deklaracja dostępności

    

   Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp7wolomin.edupage.org

   Data publikacji i aktualizacji

   Data publikacji strony internetowej: 21.03.2001 r.
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2.09.2023 r.

   Status pod względem zgodności

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Niezgodności:

   • zdjęcia nie posiadają opisu altrnatywnego;
   • część złożonych elementów graficznych nie posiada opisu alternatywnego;
   • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
   • wszystkie dokumenty z rozszerzeniem .pdf są dokumentami bez możliwości edycji;

   Wyłączenia:

   • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

   Udogodnienia

   Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, niekorzystające z technologii asystujących:

   - zmiana wielkości czcionki,

   - przełączenie wysokiego kontrastu (odpowiedni kontrast tekstu do tła).

   Strona posiada wersję dla słabowidzących; można ją włączyć na dole strony.

   Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się bariery na stronie internetowej.

   Korzystanie z klawiatury

   Na stronie internetowej nie wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury. 

   Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 9.01.2024 r.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z administratorem strony internetowej. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 22 776-42-21.

   Procedura odwoławcza

   Każdy ma prawo:
   - zgłosić problem z dostępnością strony internetowej lub jej elementu,
   - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
   - wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

   Żądanie powinno zawierać:
   - dane osoby zgłaszającej żądanie,
   - wskazanie, o który element strony chodzi,
   - sposób kontaktu,
   - dogodny sposób przedstawienia informacji.

   Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres: sekretariat@sp7wolomin.pl

   Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
   Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje się o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, można zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

   Dane kontaktowe

   Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi w Wołominie
   Adres: 05-200 Wołomin, ul. Poprzeczna 6
   E-mail: 
   sekretariat@sp7wolomin.pl   
   Telefon: 22 776-42-21.

   Dostępność architektoniczna


   Siedziba szkoły: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi, ul. Poprzeczna 6, 05-200 Wołomin

   Wejście główne nr 1 do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi jest usytuowane od strony  ul. Poprzecznej. Nie posiada schodów, jest w pełni dostępne dla niepełnosprawnych. Przy drzwiach znajduje się dzwonek. Przy wejściu głównym znajduje się  portiernia.

   Wejście główne nr 2:  w centralnej części budynku znajduje się wejście, znajdujące się na pierwszej kondygnacji, do którego prowadzą schody. Wejście to nie jest używane.

   Wejście boczne nr 1: od ul. Poprzecznej, z którego korzystają uczniowie klas 1-3. Nie posiada schodów, jest w pełni dostępne dla niepełnosprawnych.

   Wejście boczne nr 2: od strony hali sportowej. Do wejścia prowadzą 3 stopnie.

   W godzinach pracy szkoły przy wejściu głównym nr 1 i wejściu bocznym nr 1 pracownicy obsługi monitorują ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły; udzielają niezbędnej pomocy.

   W budynku  szkoły korytarze, schody i balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. W budynku znajduje się winda, która umożliwia  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Na drugim piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy sali gimnastycznej znajduje się toaleta oraz łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

   W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

   Na szkolnym parkingu wyznaczono dwa miejsca postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

   Na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

    

   EduPage&RODO - dostosowanie stron EduPage do wymogów GDPR

   Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

    

  • Zgłoś problem 

   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
  • Galeria zdjęć

    brak danych