• Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

  •  

   NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

   Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WOŁOMINIE

   Informacje ogólne

   Do klas I przyjmowane są:

   • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
   • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
   • dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

   Zasady przyjęć

   Do danej szkoły podstawowej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia. Dzieci spoza obwodu szkoły, zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin, mogą być przyjęte do klasy pierwszej, w ramach postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsce na podstawie wniosku.

   Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

   Od 1 marca 2024 r. kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie zgłoszenia za pośrednictwem systemu elektronicznego ASSECO https://rekrutacje-wolomin.pzo.edu.pl/elemento-public/.
   Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

   Obwód SP7

   Kandydaci spoza obwodu

   Postępowanie rekrutacyjne w danej szkole podstawowej zostanie przeprowadzone pod warunkiem posiadania przez szkołę wolnych miejsc.

   W dniach 21 – 28 maja 2024 r. wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wołomin należy składać za pośrednictwem systemu na stronie https://rekrutacje-wolomin.pzo.edu.pl/elemento-public/

   Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu danej szkoły, zamieszkałego na terenie Gminy Wołomin, odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII-2/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj:

   1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły podstawowej – 4 pkt.;
   2. Kandydat jest zstępnym pracownika danej szkoły podstawowej – 3 pkt. (oświadczenie rodzica).

   Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

   We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły, spośród biorących udział w postępowaniu, z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

   W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Gminie Wołomin do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnie z podanym miejscem zamieszkania).

   TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

   Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 131 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe - od 21 maja 2024 r. od godz. 10.00 – 28 maja 2024 r. do godz. 14.00.

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 13 czerwca 2024 r. do godz. 12.00

   Potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia - od dnia 13 czerwca 2024 r. od godz. 12.00 do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych –  dnia 20 czerwca 2024 r. do godz. 12.00

   Pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w dniach od 20 sierpnia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r.  zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

   TRYB ODWOŁAWCZY

   W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/ opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

   Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie.

   W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

   Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania.

   Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

    

    

 • Galeria zdjęć

   brak danych