• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

   •  

    Szkoła, uwzględniając potrzeby rozwojowe swoich uczniów, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Jej głównym celem jest wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w bieżącej pracy z uczniem oraz porzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów.

    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom na podstawie:

    - zauważonych przez nauczycieli potrzeb ucznia,

    - opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

    - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

    Nauczyciele w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowują wymagania edukacyjne i warunki pracy ucznia, indywidualizują pracę ucznia, różnicują zadania, dostosowują formy oceniania.

    Specjaliści prowadzą z uczniami zajęcia specjalistyczne, prowadzą konsultacje z uczniami, rodzicami i nauczycielami.

    W ramach zajęć specjalistycznych prowadzone są:

    - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

    - terapia psychologiczna,

    - trening umiejętności społecznych,

    - terapia ręki,

    - arteterapia,

    - gimnastyka korekcyjna.

    Psycholodzy i pedagodzy szkolni współpracują z:

    - Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wołominie,

    - Fundacją "Spektrum",

    - Poradnią Zdrowia Psychicznego,

    - Poradnią Zaburzeń Rozwoju i innymi poradniami.

    W zakładkach na górze strony podajemy numery kontaktowe do różnych instytuacji zajmujących się udzielaniem specjalistycznej pomocy. 

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych